Zasady ubiegania się o pomoc

Zasady przyznawania pomocy przez Fundację Dobroczynności określa Regulamin.

Pomoc udzielana jest po zapoznaniu się z sytuacją wnioskodawcy.

Fundacja udziela pomocy osobom, o których mowa w Statucie i na zasadach tam określonych, kierując się kryteriami:

  1. ubóstwa i bezdomności,
  2. sieroctwa, wielodzietności,
  3. niepełnosprawności,
  4. długotrwałej lub ciężkiej choroby,
  5. zdarzeń losowych,
  6. sytuacji kryzysowej,
  7. sytuacji materialnej.

Wnioskodawca ubiegający się o pomoc Fundacji zobowiązany jest do złożenia wniosku z prośbą o udzielenie pomocy wraz z załącznikami pozwalającymi na weryfikację sytuacji zdrowotnej, osobistej i materialnej Wnioskodawcy, za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres siedziby Fundacji tj. Fundacja Dobroczynności, ul. Św. Józefa 1/3, 50-329 Wrocław. Wszelkie wątpliwości i zapytania przy wypełnianiu wniosku prosimy kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy fundacjadobroczynnosci@op.pl

TRANSLATE