Statut

STATUT FUNDACJI DOBROCZYNNOŚCI

I

 • Fundacja Dobroczynności zwana w dalszej części statutu „FUNDACJĄ” została ustanowiona przez  Annę Żurek i s. Annę Hałabis zwanych (zwane) dalej: „FUNDATORAMI” w dniu 07.11.2006 r. aktem notarialnym sporządzonym przez Notariusza Władysława Andrzeja Obrockiego w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu przy ul. Podwale 62, pod numerem Repertorium A nr 4487/2006.

II

 1. Fundacja ma osobowość prawną i działa na podstawie przepisów prawa polskiego w szczególności ustawy o fundacjach, ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz niniejszego statutu.
 2. Fundację powołano na czas nieokreślony.

III

 • Siedzibą Fundacji jest miasto Wrocław.

IV

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

V

 1. Fundacja używa znaku graficznego(wg załączonego wzoru), który odróżnia ją od innych tego typu placówek i jest chroniony prawem.
 2. Fundacja używa pieczęci owalnej z napisem w otoku wskazującym jej nazwę i siedzibę oraz pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

VI

 • Fundacja prowadzi księgę Honorowych Donatorów, do której wpisuje się donatorów, którzy w szczególny sposób przyczynili się do rozwoju działalności Fundacji.

 

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

VII

 1. Do podstawowych celów działania Fundacji należy:
  • wspieranie i prowadzenie działalności dobroczynnej na rzecz sierot, osób starszych, chorych i pozostających bez pomocy, oraz bezdomnych i bezrobotnych, a także ofiar wojen, kataklizmów i klęsk żywiołowych,
  • wspieranie i prowadzenie działalności opiekuńczo – wychowawczej dla dzieci opóźnionych w rozwoju i potrzebujących pomocy,
  • wspieranie i prowadzenie działalności rekreacyjno – wychowawczej na rzecz dzieci i młodzieży,
  • wspieranie finansowych potrzeb związanych z utrzymywaniem stanu technicznego budynków i urządzeń służących realizacji zadań statutowych Fundacji, a także z ich modernizacją i rozbudową.
 2. Prowadzenie działalności w sferze zadań publicznych na rzecz osób, o których mowa w ust. 1 oraz ogółu społeczeństwa jest wyłączną działalnością Fundacji.
 3. Sfera zadań publicznych będąca przedmiotem działania Fundacji może być realizowana jako działalność nieodpłatna i odpłatna i obejmuje działalność pożytku publicznego w zakresie:
  1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
  2. działalności charytatywnej;
  3. ochrony i promocji zdrowia;
  4. działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
  5. nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
  6. krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
  7. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
  8. przeciwdziałania patologiom społecznym;
  9. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i zagranicą;
  10. promocji i organizacji wolontariatu;
  11. działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie określonym w pkt. a – j.

VIII

 1. Fundacja realizując swe cele:
  1. gromadzi środki finansowe i dobra materialne na swoje potrzeby;
  2. gromadzi i opracowuje informacje na temat najpilniejszych potrzeb społecznych i sposobów ich zaspokajania;
  3. organizuje i wspomaga wszelką działalność dobroczynną udzielając pomocy osobom potrzebującym i instytucjom współpracującym w zaspokajaniu tych potrzeb, a w szczególności:
   • organizuje i wspomaga jadłodajnie dla ubogich oraz świetlice dla dzieci i młodzieży, szczególnie dla dzieci i młodzieży ze środowisk potrzebujących wsparcia;
   • organizuje i wspomaga imprezy artystyczne, widowiskowe oraz turystyczne, szczególnie dla dzieci i młodzieży ze środowisk potrzebujących wsparcia;
   • organizuje i wspomaga spotkania dobroczynne z okazji świąt, rocznic itp. szczególnie dla osób samotnych i potrzebujących pomocy;
   • współpracuje z innymi organizacjami i instytucjami w kraju i za granicą;
   • inicjuje inne formy działalności służące celom Fundacji.
 2. Dla osiągnięcia swych celów oraz zwiększenia dostępu do działalności dobroczynnej większego grona osób potrzebujących, Fundacja współpracuje ze Zgromadzeniem Sióstr św. Elżbiety. Prowincja Wrocławska wspiera jej działalność w zakresie niesienia pomocy najuboższym i pozostałych działań zbieżnych z celami Fundacji.

IX

 • W celu prawidłowego i efektywnego funkcjonowania Fundacja może zatrudniać osoby do prowadzenia jej spraw oraz korzystać ze świadczeń wolontariuszy.

 

X

 • Właściwym ministrem do sprawowania nadzoru nad zgodnością działania Fundacji z przepisami prawa i statutem ze względu na charakter i cele Fundacji jest Minister właściwy dla spraw zabezpieczenia społecznego.

 

ORGANY FUNDACJI

XI

 • Organami Fundacji są:
  1. Rada Fundacji
  2. Zarząd Fundacji

 

RADA FUNDACJI

XII

 1. Rada Fundacji jest kolegialnym organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
 2. Rada Fundacji składa się z trzech do sześciu członków i jej kadencja trwa 3 lata. W skład rady mogą wchodzić Fundatorzy.
 3. Funkcję członka Rady można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 4. Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady powołuje i odwołuje w każdym czasie Przełożona Prowincji Wrocławskiej Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety.
 5. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.
 6. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje również w razie powołania członka Rady Fundacji za jego zgodą do Zarządu Fundacji, lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją.
 7. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady. Rada Fundacji może wybrać zastępcę Przewodniczącego Rady.
 8. W posiedzeniach Rady Fundacji mogą uczestniczyć z głosem doradczym Fundatorzy, Przełożona Prowincji Wrocławskiej Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety oraz inne zaproszone osoby.
 9. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie ani ze stosunkiem pracy z Fundacją.
 10. Członkowie Rady Fundacji:
  1. nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
  2. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
  3. pełnią swoje funkcje honorowo – bez pobierania wynagrodzenia i zwrotu uzasadnionych kosztów.

XIII

 1. Rada Fundacji zbiera się, co najmniej raz w roku.
 2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.
 3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, a w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

XIV

 1. Do zadań rady Fundacji należy w szczególności:
  1. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu.
  2. podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia.
  3. ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium.
  4. kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
  5. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
  6. nadzór nad działalnością Fundacji.
  7. podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji.
 2. Rada Fundacji może ustalić medale honorowe i inne wyróżnienia oraz nagrody, które będą przyznawane osobom fizycznym, osobom prawym i innym jednostkom organizacyjnym zasłużonym dla rozwoju działalności Fundacji.
 3. Rada Fundacji określa zasady wpisywania do księgi Donatorów i zasady wyróżniania osób i organizacji, o których mowa w ust. 2.

 

XV

 • Rada Fundacji w celu wykonywania swych zadań jest uprawniona do:
  1. żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji.
  2. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

 

ZARZĄD FUNDACJI

XVI

 • Zarząd Fundacji składa się z 1 do 3 osób w tym Prezesa Zarządu powoływanych przez Radę Fundacji na 3 letnią kadencję. Co najmniej jeden członek Zarządu powinien być członkiem Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety – Prowincji Wrocławskiej lub osobą wskazaną przez odpowiednie władze w/w Zgromadzenia.
 • Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 • Rada Fundacji powołuje odrębną uchwałą Prezesa Zarządu.
 • Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji.
 • W skład zarządu może wchodzić Fundator.
 • Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek śmierci, długotrwałej choroby uniemożliwiającej udział w pracach Zarządu przez okres 6 miesięcy, zrzeczenie się członkostwa lub odwołania.

XVII

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań zarządu należy w szczególności:
  1. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych.
  2. uchwalanie regulaminów,
  3. sprawowanie Zarządu majątkiem Fundacji,
  4. ustalanie wielkości zatrudnienia i wielkości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
  5. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
  6. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
  7. występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną fundacją oraz likwidacji Fundacji.
 3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
 4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć członkowie Rady Fundacji oraz inne zaproszone osoby z głosem doradczym.
 5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
 6. Zarząd, co roku, do dnia 30 czerwca, zobowiązany jest przekładać Radzie Fundacji Roczne Sprawozdanie z działalności Fundacji.

 

SPOSÓB REPREZENTACJI

XVIII

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Oświadczenie woli w imieniu Fundacji rodzące zobowiązania Fundacji na kwotę powyżej 5 000,00 zł. (słownie: pięć tysięcy zł), składa dwóch Członków Zarządu, w tym Prezes Zarządu.


MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

XIX

 1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 2.500,00 zł. (dwa tysiące pięćset złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
 2. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.

XX

 • Dochody Fundacji pochodzić mogą z:
  1. darowizn, spadków, zapisów;
  2. dotacji i subwencji osób prawnych;
  3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
  4. dochodów z majątku Fundacji;
  5. odpłatnej działalności pożytku publicznego;
  6. nawiązek zasądzanych na cel społeczny przez Sądy;
  7. odsetek bankowych.

XXI

 1. Dochody pochodzące z subwencji, spadków, darowizn i zapisów są przeznaczone wyłącznie na realizację celów Fundacji, o ile Ofiarodawcy nie postanowili inaczej. Postanowienia Ofiarodawców nie mogą być sprzeczne z celami statutowymi Fundacji.
 2. Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub subwencji jednorazowej lub łącznej w kwocie przekraczającej 10.000,00 zł. uzyskują tytuł Sponsora Fundacji.
 3. W sprawach dotyczących przyjęcia darowizn i dziedziczenia, oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

XXII

 • W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa ewentualne długi spadkowe.
  1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
  2. Fundacja sporządza roczne sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności oraz podaje je do publicznej wiadomości w sposób umożliwiający zapoznanie się z tym sprawozdaniem przez zainteresowane podmioty.
  3. Fundacja przekazuje roczne sprawozdanie ze swej działalności ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego.

XXIII

 • W celu zapewnienia przejrzystości działania Fundacji, a w szczególności jej gospodarki finansowej zabrania się:
  1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Rady Fundacji, członków zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie Rady Fundacji, Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
  2. przekazywania majątku Fundacji na rzecz ich członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych, niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
  3. wykorzystywania majątku na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych, niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie jest bezpośrednio związane z wykonywaniem zadań statutowych Fundacji.
  4. kupowania na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Rady Fundacji, Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie.


ZMIANA STATUTU

XXIV

 1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji za zgodą Zarządu Fundacji.
 2. Zmiana statutu nie może w istotny sposób zmieniać celu działania fundacji.


POŁĄCZENIE Z INNĄ FUNDACJĄ

XXV

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji

XXVI

 • W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwa jest Rada Fundacji, przy czym jej decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zgody Zarządu Fundacji.

 

 LIKWIDACJA FUNDACJI

XXVII

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.
 2. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zgody Zarządu Fundacji.
 • Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.

XXVIII

 • Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostaną przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz wskazanej działalności opiekuńczo-charytatywnej prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety Prowincja Wrocławska.

 

Wrocław, 2022.03.02

 

 

STATUT FUNDACJI DOBROCZYNNOŚCI  >  otwórz plik PDF

 

 

TRANSLATE