Wspólnota Apostolska św. Elżbiety

Mając na uwadze charyzmat otrzymany od Boga, nasze Konstytucje i Dyrektorium przekazują:

„Dla owocniejszej realizacji apostolatu we współczesnym świecie Zgromadzenie powołało Wspólnotę Apostolską św. Elżbiety”

/D 82.1/.

Tworzą ją osoby świeckie, kobiety i mężczyźni, pozostające w ścisłej łączności ze Zgromadzeniem Sióstr św. Elżbiety.

W dzisiejszym świecie dostrzega się duże zainteresowanie osób świeckich przynależnością do różnych wspólnot. Wychodząc naprzeciw temu wyzwaniu, przekazujemy istotne informacje dotyczące Wspólnoty Apostolskiej św. Elżbiety, które mogą stać się pomocą dla naszych Wspólnot oraz dla osób zainteresowanych charyzmatem naszego Zgromadzenia.

W ujęciu ogólnym, Wspólnota Apostolska św. Elżbiety jest zrzeszeniem osób świeckich, które korzystając z duchowego dobra Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety włączają się w realizację jego charyzmatycznego posłannictwa.

Matka Generalna Samuela wyjaśnia:

„Mówiąc o naszej współpracy z osobami świeckimi, myślę że warto przypomnieć, że powstały dnia 20 grudnia 1987 r. we Wrocławiu Apostolat św. Elżbiety stał się zaczątkiem, działającej dziś prężnie przy naszym Zgromadzeniu Wspólnoty Apostolskiej św. Elżbiety. Wspólnota działa w oparciu o Statuty zatwierdzone w dniu 8.12.1993 r. przez Kongregację ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. Zgodnie z dekretem zatwierdzającym Wspólnota Apostolska jest „zrzeszeniem wiernych, którego celem jest wspieranie swych członków w realizowaniu zasad życia chrześcijańskiego”. Członkowie Wspólnoty żyjąc duchem naszego Zgromadzenia, starają się we własnych środowiskach jeszcze pełniej przeżywać swoje chrześcijańskie powołanie poprzez podejmowanie i spełnianie w duchu miłości miłosiernej dzieł miłości bliźniego.

Wspólnota Apostolska św. Elżbiety już na trwałe wpisała się w życie naszego Zgromadzenia, poprzez udział w naszym życiu modlitwy i apostolacie. Ogarniając minione 6 – lecie dostrzegamy, że w niektórych miejscach naszego posługiwania powstały nowe Wspólnoty Apostolskie św. Elżbiety – Węgry, Brazylia, Norwegia, Czechy, Ukraina, Polska – co jest naszą wspólną radością. Są też Wspólnoty, które borykają się z pozyskiwaniem nowych Członków, lub bardzo się zestarzały. Aktualnie różne grupy Wspólnoty Apostolskiej św. Elżbiety działają na terenie wszystkich naszych Prowincji, jak i Regionów. Łącznie do Wspólnoty przynależy 582 Członków. Z tego z przyrzeczeniami 356. Pozostali Członkowie to kandydaci i sympatycy.

Działalność Wspólnoty ma charakter zróżnicowany. Wszędzie Członkowie Wspólnoty starają się nie tylko wspierać nas fizycznie w czynieniu dobra, ale przede wszystkim duchowo. Swoją modlitwą Członkowie Wspólnoty Apostolskiej św. Elżbiety ogarniają ludzi cierpiących, samotnych, bezdomnych, siebie nawzajem, ale także całe nasze Zgromadzenie, abyśmy mogły dalej kontynuować, rozpoczęte przez nasze Założycielki dzieło. Należy podkreślić, że Członkowie Wspólnoty bardzo chętnie angażują się w organizowanie i przeprowadzanie różnych spotkań modlitewnych, adoracji i czuwań nocnych, nie tylko w Zgromadzeniu, ale także w swoich parafiach. Szczególną okazją do modlitwy, do duchowego ubogacenia się są comiesięczne spotkania, najczęściej połączone z Mszą św., czy z okolicznościową konferencją.

Również sam zakres działań Wspólnoty Apostolskiej św. Elżbiety jest bardzo szeroki. Jej Członkowie wnoszą swój bogaty wkład pracy i doświadczenia w różnorakie dziedziny życia człowieka, chorego, potrzebującego, zagubionego, odepchniętego przez społeczeństwo czy nawet własną rodzinę. Zgodnie z naszym charyzmatem idą z pomocą do ludzi chorych, którzy potrzebują pomocy drugiej osoby, a nieraz tylko ich obecności np. czuwają przy konających. Organizują przed świętami bazary, zbierają ofiary, z których dochody przeznaczają później na przygotowanie paczek dla najbardziej potrzebujących, ludzi ubogich i dzieci z rodzin wielodzietnych, a także na potrzeby misji. Członkowie z niektórych Wspólnot przygotowują paczki świąteczne również dla więźniów. Dopomagają, w organizowaniu półkolonii i wycieczek dla dzieci pochodzących z ubogich rodzin i dobrowolnie jako wolontariusze prowadzą świetlice dla dzieci, pomagają rodzinom wielodzietnym opłacając przedszkole czy obiady w szkolnej stołówce. Bardzo dobrze współpracują z różnymi organizacjami charytatywnymi, a zwłaszcza z Caritasem: zbierają żywność i odzież oraz inne artykuły potrzebne do zaspokojenia codziennych potrzeb ludzi ubogich i niezaradnych życiowo. Pomagają także w przygotowywaniu dla ludzi samotnych i ubogich śniadań lub obiadów z racji świąt wielkanocnych, wieczerzy wigilijnej oraz dnia chorych, a w niektórych domach, pomagają także, w codziennym przygotowywaniu posiłków dla osób bezdomnych i tych, którzy pukają do naszych drzwi.

Istotne miejsce zajmuje też troska o formację duchową i apostolską Członków Wspólnoty Apostolskiej św. Elżbiety. Poza spotkaniami formacyjnymi prowadzonymi przez Siostry odpowiedzialne za Wspólnoty, poszczególne Prowincje starają sie też zapewnić Wspólnotom możliwość udziału w rekolekcjach, dniach skupienia, konferencjach.

Członkowie Wspólnoty Apostolskiej św. Elżbiety mają też możliwość korzystania z odpustów zupełnych. Pamiętamy, że 22 maja 2008 r. Penitencjaria Apostolska biorąc pod uwagę bogate tradycje Zgromadzenia z upoważnienia Papieża Benedykta XVI udzieliła nam – Siostrom Elżbietankom – z okazji różnych świąt i wydarzeń możliwość korzystania z odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami na zawsze.

Również Członkowie Wspólnoty Apostolskiej św. Elżbiety uzyskali możliwość korzystania z odpustu zupełnego, ale na siedem lat. W 2015 r. minął okres, w którym mieli oni możliwość uzyskania odpustu zupełnego z okazji różnych świąt. Dlatego Zarząd Generalny zwrócił się do Penitencjarii Apostolskiej z prośbą o ponowne uzyskanie odpustów zupełnych dla Członków Wspólnoty Apostolskiej św. Elżbiety. W odpowiedzi na naszą prośbę w dniu 17.04.2015 r. Penitencjaria Apostolska z upoważnienia Papieża Franciszka, ponownie udzieliła Członkom Wspólnoty Apostolskiej św. Elżbiety pod zwykłymi warunkami możliwość uzyskania odpustu zupełnego przez siedem lat tzn. do 22.04.2022 r.”

TRANSLATE